top of page

MISTÄ KYSE?

OPE OSAA -HANKE

Ope osaa -hankkeen tavoitteena on opettajan osaamisperustaisuuden kehittäminen osana aineenopettajan opintoja ja Helsingin yliopiston maisterikoulutusohjelmien uudistusta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä niin kasvatus-tieteiden osaston, ainetiedekuntien ja harjoittelu- ja kenttäkoulujen kuin yhteistyöyliopistojen kanssa. Hanke tuottaa pedagogisia pilotointikokeiluja sekä kehittämis-seminaareja ja tuloksena syntyykin toimivia opettajan pedagogisten opintojen yhteistyömalleja, jotka jaetaan Ope osaa -sivuston kautta eri tahojen käyttöön...

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
  • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op (didaktiikka 2 op + eriytyvä opetus 3 op)
  • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II 5 op
  • Oppimisen psykologia 5 op
  • Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op
  • Harjoittelu I 10 op
Tutkinto-opinnoissa maisterivaiheeseen sijoittuvat opintojaksot
  • Harjoittelu II 10 op
  • Opettaja työnsä tutkijana 10 op
  • Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen 5 op

Opettajien pedagogista osaamista kehittämässä

IMG_6142.JPG

Ope osaa -palkinnon saajia juhlistettu!

Upea voittajajoukko kokonaisuudessaan (kaikki eivät kuvassa): Bahmanpour, Mina | Fagerholm, Hanna | Kaleva, Terhi | Kervinen, Anttoni | Kurenlahti, Emma | Kurenlahti, Mikko | Möntti, Maj | Rantala, Maija | Raunio, Katrianna | Repo, Santtu | Strandén, Nina | Sydänmaanlakka, Anni | Vehmanen, Maija. 

Ope osaa -kilpailussa etsittiin ansioitunutta pedagogista ideaa, innovaatiota, kokeilua tai toimintamallia, joka on aikaansaanut hyvää oppimista. Arvioinnissa painottuivat erityisesti oppilaiden / opiskelijoiden osallisuus ja koulun toimintakulttuuria edistävä yhteisöllisyys. 

 

Palkitsemistilaisuus oli 10.5. klo 14.00 Minerva-torilla, jossa dekaani Johanna Mäkelä ja Inkeri Ruokonen palkitsivat voittajat kunniakirjoin ja ruusuin. Palkinnon arvo on 1000 euroa per ryhmä. 

Kilpailuehdotelmia tuli yhteensä 16 kappaletta ja taso oli laadullisesti korkea. Valintapäätös oli vaikea, mutta ehdotuksista erottui kuitenkin selkeästi viisi arviointikriteerien mukaista pedagogista ideaa. Arviointiraadissa toimivat: Bonsdorff von Peter, Jyrhämä Riitta, Kontu Elina, Laine Anu, Löfström Jan, Ruokonen Inkeri, Toom Auli sekä Perttuli-Borobio Erika (sihteeri). 

Ope osaa -palkittu: Tulevaisuuden tiellä: kiertotaloutta ja keksintöpedagogiikkaa

creativity-819371_1920.jpg

"Ilmastonmuutos. Väestönkasvu. Donald Trump. Ahdistaako? Niin meitäkin."

Mina Bahmanpour ja Santtu Repo kehittivät osana luokanopettaja-harjoitteluaan kiertotalousajatteluun johdattelevan keksimisprosessin kolmosluokkalaisille: " - - on tärkeää, että he saavat tarpeeksi tukea ja työkaluja toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Tulevaisuuden tiellä: kiertotaloutta ja keksintöpedagogiikkaa pyrkii kehittämään oppilaiden ymmärrystä kiertotaloudesta sekä kestävistä valinnoista. Oppimiskokonaisuus tarjoaa myös mahdollisuuksia osallistaa oppilaita koulun toimintakulttuurin sekä oman toimijuutensa kehittämiseen. Tämän lisäksi, oppimiskokonaisuuden myötä oppilaat pääsevät harjoittelemaan myös muita tulevaisuuden kannalta olennaisia taitoja, kuten ongelmanratkaisu- sekä yhteistyötaitoja.

Lue lisää...

Katso lyhyt video, jossa Mina ja Santtu kuvaavaat pedagogisen ideansa suunnittelua ja toteutusta."Tulevaisuuden tiellä: kiertotaloutta ja keksintöpedagogiikkaa" on monialainen oppimiskokonaisuus, jonka he kehittivät kolmosluokkalaisille, mutta joka on sovellettavissa luokka-asteelle kuin luokka-asteelle. Keskiössä oli tutustuttaa oppilaat kiertotalousajatteluun ja mahdollistaa ryhmissä kehitettäviä aineettomia ratkaisuja ja keksintöjä sellaisiin haasteisiin, joita lapset olivat itse havinnoineet omassa kouluarjessaan. 

Ope osaa -palkittu: Pakohuonepeli murtolukujen opetuksessa

pakohuonepeli4.JPG

"Suomalaisten nuorten matematiikan osaamisen taso on kansainvälisten arviointitutkimusten, PISA ja TIMSS, valossa laskenut ja matematiikasta pidetään oppiaineena yhä vähemmän. Kansainvälisiin tutkimuksiin suhteutettuna suomalaiset nuoret kokevat matematiikan opiskelun epämiellyttävänä, eivät luota omiin taitoihinsa ja opetukseen sitoutumisen on havaittu olevan heikkoa. (Joutsenlahti ym. 2018)".

 

Tulevat aineenopettajat, Anni Sydänmaanlakka ja Maija Vehmanen, kehittivät murtolukuihin keskittyvän pakohuonepelin, jonka tavoitteena oli opettaa murtolukuja innostavasti, oppilaita motivoiden sekä ryhmässä toimien. Lue lisää toteutuksesta heidän blogikirjoituksestaan! 

Lue lisää...

Ope osaa -palkittu: Koulu, joka pelastaa maailman

team-386673_1920.jpg

"Kiertotalousajattelun keskiössä on kulutuskriittisyys ja olemassa olevan materian arvostaminen. Kasvattajana on haasteellista istuttaa lapsiin ajatusta, mikä on vastakkainen ajallemme: elämän tavoitteena ei ole materiaalinen yltäkylläisyys. Värri (2018) painottaa, että juuri kasvatus on tässä uudelleen orientoitumisessa olennaista. Koulu on paitsi materiaalinen ympäristö, sen kasvatustehtävän ydin on ihmisenä oleminen ja toimiminen. - - - Esittelemme monialaisen oppimiskokonaisuuden, joka kehittää oppilaiden kestävän kehityksen, kiertotalouden ja keksintöjen tekemisen ymmärtämistä. Kokonaisuus toteutettiin kahdessa eri luokassa. Luokat työskentelivät omissa luokissaan, mutta kokonaisuuden viimeisellä kerralla työt esiteltiin toisille ”ilmastomessuilla”, jolloin oppilaat saivat toisiltaan vertaispalautetta. Oppimiskokonaisuudessa kehitettiin ratkaisuideoita ongelmiin, jotka lapset havaitsivat kouluympäristöstä. Oppilaat miettivät ryhmissä parannusehdotuksia ja uudenlaisia näkökulmia koulupäivän aikana koettuihin epäkohtiin, jotka koskettivat ekologisuutta ja kestävää kehitystä. Tarkoituksena oli lasten valtauttaminen; tavoitteena oli nostaa esille lasten omia ajatuksia ja henkilökohtaisia kokemuksia sekä tuoda ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet mahdollisimman lähelle heidän kokemusmaailmaansa."

Anttoni Kervinen, Maj Möntti, Maija Rantala ja Katrianna Raunio

Lue lisää...

Ope osaa -palkittu: Mielen matka luonnon monimuotoisuuteen

15693763999_57afcffba4_z.jpg

Emma ja Mikko Kurenlahden, kasvatus- ja uskontotieteilijän yhteistyönä tekemä, vapaasti käytettävissä oleva, auditiivinen Mielen matka luonnon monimuotoisuuteen -oppimateriaali toteutettiin yhteistyössä ympäristöjärjestö WWF Suomen kanssa ja julkaistiin valtakunnallisesti osana Earth Hour –ilmastotapahtumaa alkuvuodesta 2019. Kyseessä on erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteyteen suunniteltu rentoutusharjoituksen ja kuunnelman hybridi, joka porautuu luonnon monimuotoisuuden merkitykseen empatian keinoin tarjoamalla mahdollisuuden sukeltaa eri eliöiden, sekä eläin- että kasvimaailma edustajien, kokemusmaailmoihin.

Kuulija pääsee rummun sykkeen saattelemana muun muassa liitämään taivaalle palokärkenä, tuntemaan kuinka tuuli heiluttaa haavan oksistoa, köllimään rantakivelle saimaannorppana sekä tanssimaan meriajokkaana valtavien vesimassojen keskelle. 

Lue lisää...

Ope osaa -palkittu: Kirjallisuuden hyödyntäminen koulukiusaamisen ehkäisemisessä

desperate-2048905_1920.jpg

"Suunnittelin sovelluksen, jossa käytin Gösta Knutssonin Pekka Töpöhäntä -sarjan yhtä kirjaa. Valitsin kirjasarjan sen sisältämien, kiusaamiselle erityisten piirteiden vuoksi: kirjasarjassa seikkailevat kiusaaja Monni, kiusattu Pekka sekä vahvistajat Pilli ja Pulla. Kiusaaminen ja kiusaamisroolit on luokiteltu Christina Salmivallin (1999) kiusaamistutkimuksiin nojautuen. Pedagoginen sovellus toteutettiin kolmen oppitunnin aikana, ja näinä tunteina oppilaat pääsivät ohjaajan avustuksella tutustumaan kirjasarjan hahmoihin ja tarkastelemaan tarinan tapahtumia omasta näkökulmastaan. Sovellus on esimerkki siitä, millä tavoin kirjallisuutta voidaan hyödyntää koulukiusaamisen ehkäisemisessä, ja sitä on mahdollista muokata luokan ja oppilaiden tarpeiden mukaan. Vastaavanlaisen pedagogisen sovelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon seuraavat piirteet: käytettävästä kirjallisuudesta on oltava löydettävissä kiusaamiseksi määriteltävissä olevaa toimintaa ja kiusaamistilanteissa vaikuttavia hahmoja. Toteuttamisessa tulee käyttää kirjallisuuden lisäksi prosessidraaman keinoja ja tukea oppilaiden tarinaan uppoutumista. Uppoutumista voidaan tukea tarjoamalla oppilaille hahmoihin samaistumisen kokemuksia, tarinallisuutta ja käyttämällä monipuolisesti lukemisen tapoja."

Hanna Fagerholm

Lue lisää...

UPCOMING!

10th ICEEPSY 2019, the 10th International Conference on Education & Educational Psychology

ICEEPSY 2019 will again feature informative workshops and presentations by skilled educational and educational psychology researchers and international scholars. The conference is inviting especially those who are interested in researching Educational Ecosystems for Equity and Quality of Learning, Evaluation, Arts Education and Special Education, especially Positive Pedagogy. 

Chairs: Hannele Niemi, Inkeri Ruokonen & Lotta uusitalo-Malmivaara

Screen Shot 2019-05-31 at 12.50.35.png
ESITTELYSSÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN VIDEO-OPPIMATERIAALI

Kestävän kehityksen pedagogiikka, teoria ja käytännöt 

Tämä video käsitelelee  kestävän kehityksen pedagogiikkaa, teoriaa ja käytäntöjä. Aihetta käsittelevä kurssi järjestettiin Helsingin yliopiston kasvatustieteen osastolla. Kurssi oli kaksikielinen, opetuksessa käytettiin sekä suomen  että ruotsin kieltä.  Videolla esiintyy opettajia, joiden tutkimusalueeseen kuuluu kestävän kehityksen kasvatus. Lili-Ann Wolff, Seppo Saloranta, Anna Uitto ja Anna Lehtonen kertovat, mitä koulujen kestävän kehityksen kasvatutuksessa olisi hyvä ottaa huomioon koulujen toimintakulttuurin, oppimiskokemusten ja opetusmenetelmien kannalta. 

 

Den här videon diskuterar hållbarhetspedagogik i såväl teori som praktik. Videon bygger på en kurs som organiserades av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Kursen var tvåspråkig och kommunikationen försiggick på både finska och svenska.I videon medverkar fyra lärare med hållbarhetspedagogik som sitt  forskningsområde. Lili-Ann Wolff, Seppo Saloranta, Anna Uitto och Anna Lehtonen berättar om hållbarhetspedagogikens dilemman och hur man i praktiken utvecklar hållbarhetspedagogik med avseende på skolans verksamhetskultur, undervisningsmetoder och lärande.

 

Teksti: Anna Uitto

INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERCULTURAL ARTS EDUCATION: ARTS, SKILLS AND THE FURURE LEARNING

ARTS-themed The European Journal of Social & Behavioural Sciences out now!

Please, find here open access articles from the Arts, Skills and Future Learning themed EJSBS publication! For example: University Music Educators Creating Piano-Learning Environments in Finnish Primary School Teacher Education by Anu Sepp, Lenita Hietanen, Jukka Enbuska, Vesa Tuisku, Inkeri Ruokonen and Heikki Ruismäki. 

Näkökulmia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen -seminaari

Professori emerita Helena Ranta: ”Olisinpa minäkin saanut ai-kanaan ihmisoikeus-kasvatusta"

helena_ranta2_drupal.jpg

"Näkökulmia  demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen -seminaarissa tutkijat, opettajankouluttajat ja viranomaiset toivat esiin sekä toiveikkuutta että pitkäkestoisia haasteita opettajankoulutuksen kehittämisestä; mistä löydetään keinoja pitkäjänteiseen työhön, jota demokratia- ja ihmisoikeuskasvatustaidot edellyttävät? Kuka kaikki opettajat kouluttaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatustaitoihin? Miten koulut olisivat aidosti inklusiivisia?"

UNESCO-professori Arto Kallioniemi toi esiin, että jos Suomen oletetaan virallisessa puheessa olevan demokratian ja ihmisoikeuksien mallimaa, voidaan kysyä, olemmeko sitä todella, kun on käynyt ilmi, ettei ihmisoikeuksien sitovuutta tunneta.

– Ihmisoikeudet ja niiden kirkastaminen ovat koulujen ja oppilaitosten keskeisimpiä tehtäviä, Kallioniemi sanoi ja toi esiin, kuinka tärkeää opettajankoulutukseen on saada demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen koulutusta ja tutkimusta. Lue lisää...

TEKSTI: Tuija Kasa

ESITTELYSSÄ YHTEISOPETTAJUUUDEN KOKEILU OSANA OPETUSHARJOITTELUA

"Mä toivon, että se stereotypia menis pois, että opettajat ei osaa tehdä yhteistyötä, koska kyllä osaa!"

Ope osaa -hankkeen podcastissa tutustutaan Viikin normaalikoulussa toteutettuun yhteisopetus-kokeiluun osana opetusharjoittelua. Haastateltavana ovat harjoittelua ohjaava opettaja, erityisopettaja Peter von Bonsdorff sekä aineenopettajaksi opiskeleva Jaakko Kokkonen ja erityisopettajaksi opiskelevat Elisa Virva-Auvinen ja Inka Rautaoja. Podcastissa pohditaan yhteisopetusta niin käsitteenä kuin opiskelijoiden kokemuksena. Kiinnostaisiko sinua kokeilla yhteisopetusta omassa koulussasi? Kuuntele podcast täältä ja poimi parhaat vinkit!

ritva.PNG

Helsingin yliopiston Ope osaa -hankkeessa tuotetaan avointa video-opetusmateriaalia pedagogisen johtajuuden aiheesta osana maisterivaiheen pedagogisten opintojen Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen -kurssia. Ensimmäisessä julkaistavassa osassa haastateltavana on rehtori Ritva Mickelsson.

merja.JPG

Helsingin yliopiston Ope osaa -hankkeessa tuotetaan avointa video-opetusmateriaalia pedagogisen johtajuuden aiheesta osana maisterivaiheen pedagogisten opintojen Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen -kurssia. Kolmannessa julkaistavassa osassa haastateltavana on alakoulun rehtori Merja Kuosmanen.

Twitter-feed

"Hankkeessa tehdään yhteistyötä kasva-tustieteiden osaston, aine-tiedekuntien ja harjoittelu- ja kenttäkoulujen sekä yhteistyöyliopistojen kanssa.

Tuloksena syntyy toimivia opettajan pedagogisten opintojen yhteistyömalleja."

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos! Viestisi on lähetetty.

bottom of page